Platelet Preservation Box

Κουτί συντήρησης αιμοπεταλίων